വാക്സിൻ സ്ലോട് ബുക്കിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടെലിഗ്രാം


  45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലുള്ള വാക്‌സിൻ ടെലിഗ്രാമീലൂടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ഉടനടി ലഭിക്കാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ജില്ലകളിൽനിന്നും നിങ്ങളുടെ ജില്ല സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.


ഇതുവരെ ടെലിഗ്രാം ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.


കാസർഗോഡ് 


കണ്ണൂർ


വയനാട്


കോഴിക്കോട്


മലപ്പുറം


പാലക്കാട്‌


തൃശ്ശൂർ


എറണാകുളം


ഇടുക്കി


കോട്ടയം


ആലപ്പുഴ


പത്തനംതിട്ട


കൊല്ലം


തിരുവനന്തപുരം

45 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് (18 - 44) നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലുള്ള വാക്‌സിൻ ടെലിഗ്രാമീലൂടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ഉടനടി ലഭിക്കാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ജില്ലകളിൽനിന്നും നിങ്ങളുടെ ജില്ല സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക.
ഇതുവരെ ടെലിഗ്രാം ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
കാസർഗോഡ്


കണ്ണൂർ


വയനാട്


കോഴിക്കോട്


മലപ്പുറം


പാലക്കാട്‌


തൃശ്ശൂർ


എറണാകുളം


ഇടുക്കി


കോട്ടയം


ആലപ്പുഴ


പത്തനംതിട്ട


കൊല്ലം


തിരുവനന്തപുരം 

Post a Comment

1 Comments