ഏഴാം ക്ലാസ്സ്‌ ‌ മുതൽ ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ, സ്വകാര്യ-വിദേശകമ്പനികളിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ

• ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
• ടോയോട്ട ഖത്തർ കമ്പനിയിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
• ടെക്നോപാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
• ഡിപി വേൾഡ് ദുബായ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്  നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
• ഇൻഡിഗോ എയർലൈനിസിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
UAE ENOC എമിരേറ്റ്സ് നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
• മലബാർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
• ആമസോൺ ദുബായ് നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
• ബാറ്റ കമ്പനിയിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
Majid Al Futtaim UAE ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
 • എളനാട് മിൽക്ക് നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
•(Latest Update) Sylcon സൂപ്പർമാർകെറ്റിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. 
• ഫർമസിസ്റ്റ് : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
• സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്/ടിക്കറ്റ് കളക്ടർ  : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
• സ്റ്റോർ മാനേജർ/സ്റ്റോർ കീപ്പർ  : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
• സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്/സെയിൽസ്മാൻ  : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
• ആമസോൺ ഷോപ്പ്സ് നിരവധി അവസരങ്ങൾ  : ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. : കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, അപേക്ഷിക്കാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.
Tags

Post a Comment

0 Comments

Top Post Ad

Below Post Ad