ഒന്നാം ക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള " ലേബർ ഇന്ത്യ " ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം (Malayalam & English Medium Available)

ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് മുതൽ പ്ലസ്-ടു വരെയുള്ള ലേബർ ഇന്ത്യ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ താഴെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Labour India Online Magazine

>> ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് ലേബർ ഇന്ത്യ ( മലയാളം/ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം )

>> രണ്ടാം ക്ലാസ്സ് ലേബർ ഇന്ത്യ ( മലയാളം/ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം )

>> മൂന്നാം ക്ലാസ്സ് ലേബർ ഇന്ത്യ ( മലയാളം/ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം )

>> നാലാം ക്ലാസ്സ് ലേബർ ഇന്ത്യ (മലയാളം/ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)

>> അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് ലേബർ ഇന്ത്യ (മലയാളം/ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)

>> ആറാം ക്ലാസ്സ് ലേബർ ഇന്ത്യ (മലയാളം/ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)

>> ഏഴാം ക്ലാസ്സ് ലേബർ ഇന്ത്യ (മലയാളം/ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)

>> എട്ടാം ക്ലാസ്സ് ലേബർ ഇന്ത്യ (മലയാളം/ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)

>> ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സ് ലേബർ ഇന്ത്യ (മലയാളം/ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)

>> പത്താം ക്ലാസ്സ് [SSLC SPECIAL] ലേബർ ഇന്ത്യ (മലയാളം/ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)


>> PLUS ONE <<

>> പ്ലസ്‌ വൺ സയൻസ് ലേബർ ഇന്ത്യ 

>> പ്ലസ്‌ വൺ കോമേഴ്‌സ് ലേബർ ഇന്ത്യ

>> പ്ലസ്‌ വൺ ഹ്യുമാനിറ്റീസ് ലേബർ ഇന്ത്യ


>> PLUS TWO <<

>> പ്ലസ്‌ ടു സയൻസ് ലേബർ ഇന്ത്യ 

>> പ്ലസ്‌ ടു കോമേഴ്‌സ് ലേബർ ഇന്ത്യ

>> പ്ലസ്‌ ടു ഹ്യുമാനിറ്റീസ് ലേബർ ഇന്ത്യ 

• LKG ക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള മുഴുവൻ ടെക്സ്റ്റ്ബുക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം : DOWNLOAD PDF

• എട്ടാം ക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള എല്ലാ പാഠഭാഗത്തിലെയും ചോദ്യത്തരങ്ങൾ, മോഡൽ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം : DOWNLOAD PDF 

• ഒരു ലക്ഷത്തിൽപരം കേരള പി.എസ്.സി പ്രധാനപെട്ട, ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യത്തരങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം : DOWNLOAD PDF

Post a Comment

4 Comments

Top Post Ad

Below Post Ad